thumbnail MARA استرالیا
(MARA) سازمان نظارت بر امور مهاجرتی در استرالیا می باشد.”مارا”در سیدنی مستقر است و در سراسر کشور کار می کند. همچنین تنظیم کننده قوانین خدمات مهاجرتی استرالیا است،”مارا” یک چارچوب نظارتی جامع است. اهداف اصلی “مارا” این است که اطمینان حاصل شود: مشتریان نیاز به خدمات مهاجرت و درک حقوق خود را دارند ، فقط...
ادامه مطلب
thumbnail ICCRC کانادا چیست؟
از تاریخ ۲۸ اکتبر ۲۰۱۱ انجمن مشاورین مهاجرت کانادا به نام “CSIC” دیگر نقشی در صدور مجوز؛ کنترل و نظارت بر کار مشاورین رسمی مهاجرت را برعهده ندارد و این وظیفه به سازمان دیگری به نام شورای نظارت بر مشاورین مهاجرت واگذار شده است که به اختصار “ICCRC”خوانده می شود. و بر أساس قانون جدید...
ادامه مطلب